ایران خودرو دیزل همایونی

ایران خودرو دیزل همایونی

مدارک لازم جهت ثبت نام خودرو

مدارک لازم جهت ثبت نام

مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقیقی

خرید نقدی

۱- کپی از کارت ملی (جدید) و شناسنامه متقاضی (صفحه دوم شناسنامه های جدید) یا متقاضیان و از هر کدام ٢ سری در برگه A4

٢- تهیه چک بانکی یا فیش با افزودن مبلغ هزینه شماره گذاری در وجه شرکت ایران خودرو دیزل یا شماره حساب:

الف) شماره ۱-۱۱۱۱۱۵۶۸-۱۷۱۵(شماره شبا ۴۲۰۲۲۰۱۷۱۵۰۳۱۸۰۰۱۱۵۶۸۰۰۱ - IR) بنام شرکت ایران خودرو دیزل نزد بانک توسعه تعاون کد ۱۷۱۵

ب) شماره شبا (۹۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۶۷۸۵۹۴۴۴ - IR) بنام شرکت ایران خودرو دیزل نزد بانک ملت کد ۶۷۰۸۲

ج) شناسه ملی شرکت ایران خودرو دیزل (۰۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴).

٣- ارائه مدارک احراز سکونت معتبر متقاضی و شرکا از مرکز تعویض پلاک با اعلام شماره تلفن ثابت و همراه، مهر مرکز (استان تهران با هولگرام).

*در صورتی که زمان تحویل خودرو کمتر از دو ماه باشد در غیر این صورت یک ماه قبل از تحویل و صدور فاکتور ارسال می گردد.

۴- در صورت داشتن شریک، تایید اقرارنامه ثبت پلاک توسط دفترخانه با تفکیک سهم به صورت ممهور شده.

۵- تکمیل فرم شماره گذاری و تکمیل فرم تعهد کاربری.

۶- ارائه عدم خلافی در زمان تحویل خودرو در صورت داشتن ۵ زوج پلاک.

 

 

خرید اقساطی

١- تهیه استعلام پیشینه بانک مرکزی مبنی بر نداشتن اقساط معوق یا چک برگشتی از بانک‌ها برای متقاضی،صاحب چک  و ضامنین، ممهور به مهر بانک مربوطه که تاریخ صدور آن، از ۱۵ روز نگذشته باشد.

٢- پرینت گردش سه ماهه آخر حساب دارنده چک.

٣- ارائه گواهی امضاء محضری توسط متقاضی، شرکا، صاحب چک و ضامنین به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی (جدید).

۴- ارائه تایید نمونه امضاء دارنده چک توسط بانک (طبق فرم تایید بانک) و ممهور به مهر بانک.

۵- در کلیه قراردادهای اعتباری متقاضی میبایست جهت ضمانت پرداخت چک های مدت دار چک تضمین ارائه نماید.

۶- امضاء ظهر چک توسط شریک/ضامن یا متقاضی. در صورت ارائه چک توسط شخص دیگر،  نوشتن متن "پرداخت وجه در سررسید توسط اینجانب............. تضمین می گردد".

٧-صادر کننده چک و ضامن یا ضامنین میبایست اشخاص مجزا باشند.

٨- تکمیل فرم اعتبار سنجی.

٩- تکمیل فرم اقرار نامه در صورتی که دارنده چک شخص ثالث باشد.

١٠- تکمیل فرم شماره گذاری.

١١- ترهین سند خودرو (با هزینه خریدار) و اخذ بیمه بدنه تا پایان اقساط (ذینفع ایران خودرو دیزل).

١٢- ثبت نام در سامانه ثنا (اطلاعیه سایت).

 

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقوقی(شرکت/موسسه/سازمان)

خرید نقدی

١-ارائه معرفی نامه نماینده جهت عقد قرارداد از سوی شرکت یا سازمان مذکور(معرفی نماینده حتما باید تایپ شده و با مهر شرکت و امضای صاحبان حق امضاء باشد).

2-ارائه معرفی نامه نماینده به واحد شماره گذاری مستقر در شرکت ایران خودرو دیزل جهت مراحل شماره گذاری و اخذ پلاک(معرفی نماینده حتماً باید تایپ شده و با مهر شرکت و امضاء صاحبان حق امضاء باشد)

٣- تنظیم وکالت محضری به نماینده جهت اخذ پلاک.

۴- کپی از کارت ملی (جدید) و شناسنامه نماینده سازمان از هر کدام ٢ سری در برگه A4

۵- تهیه چک بانکی یا فیش با افزودن مبلغ هزینه شماره گذاری در وجه شرکت ایران خودرو دیزل یا شماره حساب:

الف) شماره ۱-۱۱۱۱۱۵۶۸-۱۷۱۵(شماره شبا ۴۲۰۲۲۰۱۷۱۵۰۳۱۸۰۰۱۱۵۶۸۰۰۱ - IR) بنام شرکت ایران خودرو دیزل نزد بانک توسعه تعاون کد ۱۷۱۵.

ب) شماره شبا (۹۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۵۶۷۸۵۹۴۴۴ - IR) بنام شرکت ایران خودرو دیزل نزد بانک ملت کد ۶۷۰۸۲

ج) شناسه ملی شرکت ایران خودرو دیزل (۰۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴)

۶- کپی برابر اصل محضری آگهی‌های تاسیس،تصمیمات و تغییرات و آدرس (آخرین تغییرات تا ۲ سال اعتبار)

۷- تکمیل فرم تعهد کاربری برای ثبت نام خودرو های کشنده، کامیون و کامیونت

٨- تکمیل فرم شماره گذاری و فرم نماینده حقوقی (ممهور به مهر سازمان شرکت)

٩- ارائه کپی گواهی ارزش افزوده چه دولتی و غیردولتی سازمان

١٠- درصورت دولتی بودن اعلام کدینگ شماره گذاری (کد شناسایی راهور ناجا) برای سازمان ها و ارگان های دولتی در سربرگ

١١- در صورت استفاده از بودجه دولتی ارائه کپی صورتجلسه کمیسیون ماده ۲ با ذکر نام سازمان

 

 

خرید اقساطی علاوه بر مدارک بالا

١- تهیه استعلام پیشینه بانک مرکزی مبنی بر نداشتن اقساط معوق یا چک برگشتی از بانک‌ها برای شرکت و ضامنین، ممهور به مهر بانک مربوطه که تاریخ صدور آن، از ۱۵ روز نگذشته باشد

٢- پرینت گردش سه ماهه آخر حساب شرکت، دارنده چک و ضامنین

٣- ارائه تایید مهر و نمونه امضاء دارنده چک توسط بانک (طبق فرم) و ممهور به مهر بانک

۴- گواهی امضاء محضری و کپی شناسنامه و کارت ملی (جدید) کلیه افراد دارای حق امضاء شرکت مطابق آخرین آگهی تغییرات شرکت

۵- تکمیل فرم نسبت به پرداخت بدهی با مهر شرکت و امضاء صاحبان امضاء

۶- در صورت داشتن ضامن (بیش از یک دستگاه) امضاء و مهر در ظهر چک، به همراه نوشتن متن: "پرداخت وجه در سررسید توسط شرکت .... در سررسید تضمین می گردد" الزامی می باشد

٧- تنظیم وکالت محضری از سوی شرکت یا سازمان مربوط به نماینده

٨- تکمیل فرم های اقرارنامه و اعتبار سنجی با مهر و امضاء توسط صاحبان امضاء شرکت و ضامنین

تذكر: در صورت خرید بیش از یک دستگاه و همچنین در مورد اشخاص حقوقی امکان دارد مدارک درخواستی تغییراتی داشته باشد که در حین تشکیل پرونده به اطلاع مشتریان خواهد رسید.

 

 

تهیه مدارک و الزامات بعد از ثبت نام توسط موسسات و سازمان های دولتی

۱- نامه استعلام از اداره کل اموال دولتی در سربرگ، به شرکت ایران خودرو دیزل جهت تعیین عنوان مالکیت سند، همراه با کد شناسایی، شماره و عنوان طرح (شناسنامه برگه سبز خودرو) و (ارائه کپی از آخرین شناسنامه مالکیت خودرو خریداری شده جهت تعیین کدینگ، کد پستی، آدرس یا ارائه نامه جهت مدارک فوق)

۲-نام سازمانهایی که پلاک دولتی دریافت می کنند، صرفا با نام سازمان در نامه دولتی و یا دستگاه اجرایی که درکپی صورتجلسه کمسیون ماده 2 ارائه شده برابر باشد و بدون هیچ کم و کاستی درج شود.

3- سازمان هایی دولتی که طبق اصل ۴۴ به شخص حقوقی واگذار شده اند باید از اداره اموال دولتی نامه ای مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی و دریافت پلاک شخصی ارائه دهند(پس از صدور سند دریافت می گردد)

۴- نامه های دولتی باید ممهور به مهر برجسته و امضاء رئیس اداره اموال دولتی استان مربوطه باشد(پس از صدور سند)

۵- در ضمن در صورت تغییر نام مانند دهیاری به شهرداری و یا نداشتن کدینگ(شهرداریها،دهیاریها،نیرو های مسلح،ارگانها،سازمان های دولتی،سازمان های وابسته مانند بهشت زهرا و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشگاه آزاد)(اصل درخواست به همراه یک نسخه کپی از آن ضمینه پرونده گردد)

۶- متقاضی می تواند برای اخذ شناسه ملی از پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام نمایند.

۷- شناسه ملی در روزنامه رسمی شرکتها درج گشته که به جای شماره ثبت در سامانه شماره گذاری مرقوم می گردد(لیست دستگاهها و رابطین)

تذکر: در صورت خرید بیش از یکدستگاه و همچنین در مورد اشخاص حقوقی امکان دارد مدارک درخواستی تغییراتی داشته باشد که در حین تشکیل پرونده به اطلاع مشتریان خواهد رسید.

از 0 رای
0

ارسال دیدگاه

Post comments